Koncept chytrého města

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Koncept Chytrých měst a regionů (Smart City, Smart Region) se snaží vhodným způsobem využívat moderních technologií, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd.) s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů v daném městě či regionu. Aplikace je možno rozdělit na cílové a druhové. Cílové aplikace se snaží optimalizovat energetickou spotřebu, zlepšit čistotu ovzduší, snížit hlukovou zátěž, regulovat dopravu, atd. Druhové aplikace naopak podporují genetický kód daného územního celku, tj. jeho vlastní historickou, kulturní, ekologickou či estetickou podstatu.

Řízení chytrých měst a regionů se z původních předdefinovaných plánů posouvá směrem k adaptivním řídicím systémům zajištujícím koordinaci celé městské či regionální oblasti. Pro ověření různých řídicích strategií se s úspěchem využívají mikroskopické simulace vizualizované ve virtuálním modelu města. Dále lze využít skupiny simulátorů (rozmístěných v různých lokalitách) propojených s virtuálním modelem města pro testování různých scénářů chování vybrané skupiny obyvatel. Tyto poznatky je možno následně aplikovat při návrhu infrastruktury města, návrhu pokročilých algoritmů řízení města nebo při optimalizaci dopravních či logistických úloh ve městě.